RAZLAGA RAZDELILNIKA STROŠKOV ZA TOPLOTO

Skupaj za stan. Enoto

Seštevek izračunanega variabilnega deleža porabe po delilnikih + fiksni delež po ogrevalni površini.

Zgodovina porabe ogrevanja za ST. E.:

Zgodovinski prikaz porabljenih obračunanih enot pridobljenih za posamezno obračunsko obdobje za stanovanjsko enoto.

Variabilni delež porabe po delilnikih:

Variabilni delež stroška toplotne energije za stanovanjsko enoto izračunan na podlagi porabe po delilnikih/kalorimetrih. (10. člen pravilnika)

Fiksni delež porabe po ogrevalni površini:

Fiksni delež stroška toplotne energije za stanovanjsko enoto izračunan glede na delež površine stanovanjske enote v večstanovanjskem objektu in skupno porabo večstanovanjskega objekta. Fiksni delež porabe je določen s sporazumom stanovalcev/lastnikov. (10. člen pravilnika)

Podatki pridobljeni iz delilnikov/kalorimetra:

 • Delilnik/Kalorimeter: unikatna serijska številka delilnika/kalorimetra
 • Prostor: prostor v stanovanjski enoti v katerem »naj bi se« nahajal delilnik
 • X Datum: Datum pridobljenih podatkov iz delilnikov/kalorimetra preteklega obračunskega obdobja
 • X Datum 2: Datum pridobljenih podatkov iz delilnikov/kalorimetra tekočega obračunskega obdobja
 • F.O.T: Faktor ogrevalnega telesa; Poraba: Razlika med pridobljenimi podatki tekočega obračunskega obdobja in preteklega obračunskega obdobja
 • Poraba x F.O.T.: Poraba pomnožena z faktorjem ogrevalnega telesa
 • Poraba po delilnikih/kalorimetru : Seštevek pridobljenih podatkov iz delilnikov/kalorimetrov za obračunsko obdobje
 • Poraba x kor.f.stan. : seštevek pridobljenih podatkov iz delilnikov pomnožen z korekcijskim faktorjem stanovanjske enote.

[1]Ogrevana površina:

Skupna ogrevana površina večstanovanjskega objekta.

[2]Ogrevana površina z delilniki:

Ogrevana površina večstanovanjskega objekta pri katerih je bil za izračun upoštevan na podlagi vgrajenih delilnikov/kalorimetrov.

[3]Ogrevana površina ST.E.:

Ogrevana površina stanovanjske enote za katerega je narejen izračun porabe toplotne energije.

[4]Korekcijski faktor ST.E.:

Osnovni porabniški deleži pridobljeni iz Delilnikov/kalorimetrov vgrajenih v stanovanjsko enoto se korigirajo z korekcijskim faktorjem zaradi izenačitve vpliva lege posameznih delov v stavbi. Korekturni faktorji so določeni glede na celotne toplotne izgube posameznih delov stavb, določenih na podlagi predpisa, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah. (15. člen Pravilnika)

[5]Skupna poraba objekta:

Skupna poraba objekta za časovno obdobje pridobljena iz vseh vgrajenih delilnikov/kalorimetrov v večstanovanjskem objektu.

[6]Tip obračuna:

 • Delilnik/Kalorimeter: Izračunan delež porabe stanovanjske enote po delilnikih/kalorimetru
 • Delilnik/Kalorimeter < 40 %: ko je izračunani delež porabe stanovanjske enote po delilnikih/kalorimetru nižji od 40 % deleža ogrevane površine stanovanjske enote, se zaradi zagotavljanja ustreznih bivalnih pogojev delež porabe zviša na 40% deleža ogrevane površine. (1. odstavek 18. člena pravilnika)
 • Delilnik/Kalorimeter > 300 %: ko je izračunani delež porabe stanovanjske enote po delilnikih/kalorimetru višji od 300 % deleža ogrevane površine stanovanjske enote, se porabniški delež porabe zniža na 300 % deleža ogrevane površine stanovanjske enote. (2. odstavek 18. člena pravilnika)
 • Pavšal: Stanovanjska enota iz objektivnih razlogov ali nima vgrajenih delilnikov/kalorimetra ali ni bilo mogoče pridobiti podatkov o porabi iz delilnikov/kalorimetra za časovno obdobje. Delež porabe se določi glede na delež ogrevane površine stanovanjske enote v večstanovanjskem objektu. (11. člen pravilnika)
 • Kazenski pavšal: Stanovanjska enota iz krivdnih razlogov ali nima vgrajenih delilnikov/kalorimetra ali ni bilo mogoče pridobiti podatkov o porabi iz delilnikov/kalorimetra (fizični poseg/poškodba delilnika/kalorimetra) za časovno obdobje. Delež porabe se določi glede na delež ogrevane površine stanovanjske enote v večstanovanjskem objektu pomnoženim s tri. (12. člen pravilnika)

[7]Povprečna poraba OB. na m2:

Povprečna poraba večstanovanjskega objekta po delilnikih/kalorimetrih na m2.

[8]Povprečna poraba ST. E. na m2:

Povprečna poraba stanovanjske enote po delilnikih/kalorimetru, za katero se opravlja izračun, na m2.

[9]Povprečna poraba ST. E. po Ko.:

Povprečna poraba stanovanjske enote po upoštevanem korekcijskem faktorju stanovanjske enote.

[10]Obračunan delež po delilnikih/kalorimetru:

Obračunan delež za stanovanjsko enoto po delilnikih. (10. člen pravilnika)

[11]Porabljene enote po delilnikih/kalorimetru:

Obračunana poraba v enotah pridobljena za obračunsko obdobje za stanovanjsko enoto.

Legenda:

 • Stan.: Stanovanje/Stanovanjsko
 • ST.E.: Stanovanjska enota
 • KO.: Korekciji
 • OB.: Objekta
 • TV.: Topla voda
 • HV.: Hladna voda.

RAZLAGA RAZDELILNIKA STROŠKOV ZA HLADNO IN TOPLO VODO

Zgodovina porabe vode za ST.E.:

Zgodovinski prikaz porabljene Tople in hladne vode za posamezno obračunsko obdobje za stanovanjsko enoto.

Poraba tople vode ST. E.:

Poraba tople vode stanovanjske enote za obračunsko obdobje.

Poraba hladne vode ST. E.:

Poraba hladne vode stanovanjske enote za obračunsko obdobje.

[12]Število oseb objekta:

Skupno število prijavljenih oseb na objektu za katerega se izvaja obračun.

[13]Število oseb v ST. E.:

Prijavljeno število oseb v stanovanjski enoti.

[14]Skupna poraba hladne vode:

Skupna poraba hladne vode na objektu .

[15]Skupna poraba tople vode:

Skupna poraba tople vode na objektu.

 • Števec: Unikatna serijska številka števca/vodomera.
 • X Datum: Datum pridobljenih podatkov iz vodomera za preteklo obračunsko obdobje.
 • X Datum 2: Datum pridobljenih podatkov iz vodomera za tekoče obračunsko obdobje.
 • Poraba: Seštevek pridobljenih podatkov iz vodomerov za obračunsko obdobje.

10. člen(deleži stroškov posameznih delov stavbe)

(1) Stroški za ogrevanje se v višini najmanj 50% in največ 80% razdelijo med posamezne dele stavbe po porabniških deležih, določenih na podlagi 11., 12., 13., 15., 18. in 19. člena tega pravilnika.

(2) Preostali del stroškov za ogrevanje se med posamezne dele stavbe razdeli glede na delež ogrevane površine.

(3) Stroški za pripravo tople vode se v višini najmanj 50% in največ 80% razdelijo med posamezne dele stavbe po porabniških deležih, določenih na podlagi 11., 12., 13., 14. in 19. člena tega pravilnika.

(4) Preostali del stroškov za pripravo tople vode se v stanovanjskem delu na posamezne dele stavbe razdeli glede na delež števila uporabnikov, v poslovnem delu pa glede na delež površine.

(5) Ne glede na določbe prvega do četrtega odstavka tega člena se stroški za ogrevanje ali pripravo tople vode med posamezne dele stavbe lahko razdelijo drugače, če se lastniki dogovorijo o načinu delitve s 100% soglasjem in obvestijo o tem izvajalca delitve.

11. člen (porabniški delež, če ni podatkov z delilnikov iz objektivnih okoliščin)

Če ugotavljanje porabniškega deleža posameznega dela stavbe zaradi objektivnih okoliščin ni mogoče, se porabniški delež določi tako, da je za ogrevanje enak deležu ogrevane površine za pripravo tople vode pa je enak deležu števila uporabnikov, v poslovnem delu pa deležu ogrevane površine.

12. člen(porabniški delež, če ni podatkov z delilnikov po krivdi lastnika)

Če ugotavljanje porabniškega deleža posameznega dela stavbe ni mogoče, ker lastnik oziroma uporabnik:

 • ni zagotovil vgradnje delilnikov,
 • ni zagotovil pravilne vgradnje delilnikov,
 • ni zagotovil vgradnje delilnikov ustreznega tipa,
 • ne zagotovi odčitavanja delilnikov zaradi onemogočenega vstopa v posamezni del stavbe,
 • ne zagotovi overitve merilnika toplotne energije ali vodomera tople vode,
 • namerno poškoduje ali odstrani delilnike,
 • ne javi poškodbe delilnikov,
 • ne zagotovi popravila ali zamenjave delilnikov,
 • ravna v nasprotju z 8. členom tega pravilnika ali
 • izvede nedovoljen poseg v skupni sistem za ogrevanje (npr. vgradnja dodatnega grelnega telesa, vgradnja naprave za gretje sanitarne tople vode s toploto iz ogrevalnega sistema)
se porabniški delež za ogrevanje oziroma pripravo tople vode določi skladno z 11. členom tega pravilnika in pomnoži s faktorjem 3.

15. člen(korekcija osnovnih porabniških deležev zaradi vpliva lege in določitev porabniških deležev za ogrevanje na podlagi delilnikov)

(1) Osnovni porabniški deleži posameznih delov stavbe za ogrevanje, določeni na način iz 13. člena tega pravilnika, se korigirajo s korekturnimi faktorji zaradi izenačitve vpliva lege posameznih delov v stavbi.

(2) Korekturni faktorji se določijo glede na celotne toplotne izgube posameznih delov stavbe, določene na podlagi predpisa, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah, in predpisa, ki ureja podrobnejšo vsebino, obliko in metodologijo za izdajo energetske izkaznice. Pri izračunu celotnih toplotnih izgub se za toplotne prehodnosti transparentnih delov elementov zunanje površine stavbe privzamejo največje dovoljene vrednosti, skladno s predpisom, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah. Privzame se naravno prezračevanje posameznih delov stavbe s stopnjo izmenjave zraka 0,50 h-1. Korekturni faktorji posameznih delov stavbe se izračunajo po enačbi:

18. člen(omejitev porabniških deležev na podlagi delilnikov za ogrevanje)

(1) Porabniški deleži za ogrevanje, določeni v četrtem odstavku 15. člena tega pravilnika, ki so nižji od 40 % deleža ogrevane površine, se zaradi zagotavljanja ustreznih bivalnih pogojev posameznega dela stavbe zvišajo na 40 % deleža ogrevane površine.

(2) Porabniški deleži za ogrevanje, določeni v četrtem odstavku 15. člena tega pravilnika, ki so višji od 300 % deleža ogrevane površine, se znižajo na 300 % deleža ogrevane površine.