SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA IZ NASLOVA VZDRŽEVANJA, OBRAČUNAVANJA, ODČITAVANJA IN DRUGIH STORITEV POVEZANIH Z UPRAVLJANJEM STANOVANJSKIH IN DRUGIH STAVB Z VEČ POSAMEZNIMI DELI, ŠT. SP 1 MOJ.GS (V NADALJNJEM BESEDILU: SPLOŠNI POGOJI)

I. SPLOŠNE DOLOČBE IN VELJAVNOST DOLOČIL SPLOŠNIH POGOJEV, ISTOVETNOST IN SPREMEMBE.

1. Splošne določbe

1.1. Splošni pogoji so sestavni del pogodb in vseh drugih pravno poslovnih storitev oz. poslovanja, sklenjenih oz. v odnosu (a) med MOJ.GS, informacijske tehnologije, d.o.o., Stružnikova pot 21, 4208 Šenčur (v nadaljevanju: MOJ.GS) in upravnikom ali (b) med MOJ.GS in etažnimi lastniki in (c) med MOJ.GS, upravnikom in etažnimi lastniki. S podpisom pogodbe oz. vstopom v pravno poslovno razmerje z MOJ.GS, upravnik in posamezni etažni lastniki v celoti soglašajo in se strinjajo s predmetnimi splošnimi pogoji ter podajajo privolitev v izključno uporabo pogodbe oz. pogojev. Upravnik in etažni lastniki so dolžni sprejeti predmetne splošne pogoje v obliki kakršni so, če želijo sodelovati in nastopati v pravno poslovnem razmerju z MOJ.GS.

1.2. Izraz etažni lastniki se po teh splošnih pogojih uporablja za lastnike posameznih enot v stanovanjskih oz. drugih stavbah z več posameznimi deli.

1.3. MOJ.GS in/ali upravnik in/ali etažni lastniki se v teh splošnih pogojih na določenih mestih poimenujejo tudi kot (pogodbene) stranke oz. pogodbeniki.

1.4. Izraz delilnik stroškov toplote (v nadaljnjem besedilu tudi delilnik) se po teh splošnih pogojih uporablja za napravo, ki omogoča indikacijo dejanske porabe toplote, ki omogoča določitev deležev stroškov za ogrevanje in deležev stroškov za pripravo tople vode posameznih delov stavbe. Delilniki po teh splošnih pogojih so merilniki toplote, delilniki, ki so nameščeni na radiatorjih, in vodomeri za toplo vodo za posamezne dele stavbe.


2. Veljavnost določil, istovetnost in spremembe

2.1. Splošni pogoji dopolnjujejo posebne dogovore med pogodbenikoma oz. pogodbeniki in zavezujejo tako kot ti.

2.2. Splošni pogoji zavezujejo pogodbeno stranko, če so ji bili ob sklenitvi pogodbe znani ali bi ji morali biti znani.

2.3. V primeru razhajanja določil splošnih pogojev od pogodbe, veljajo določila pogodbe oz. posebnih dogovorov.

2.4. Ti splošni pogoji so objavljeni na običajen način, in sicer na spletni stani https://www.mt.moj.gs/splosni_pogoji, prav tako pa so dostopni na sedežu družbe MOJ.GS, ob nastopu pravno poslovnega oz. pogodbenega razmerja in še dva (2) meseca po nastopu tega razmerja pa so dostopni tudi na oglasni deski posameznega večstanovanjskega objekta oz. druge stavbe z več posameznimi deli, na katerih oz. v zvezi s katerimi MOJ.GS opravlja pogodbene oz. pravno poslovne obveznosti, s čimer se šteje, da sta upravnik in posamezni etažni lastnik z njimi v celoti seznanjena.

2.5. Splošni pogoji so zavezujoči v obliki in vsebini na dan sklenitve pogodbe. Morebitne spremembe splošnih pogojev so za stranko zavezujoče od dneva, ko je stranka z njimi seznanjena, pri čemer se šteje, da je s pogoji seznanjena, ko stranko na to spremembo izrecno opozori MOJ.GS in/ali upravnik. Z objavo sprememb splošnih pogojev na način iz točke I.2.4. in prejemom obvestila o spremembi ter nadaljnjo uporabo storitev MOJ.GS se upravnik in etažni lastniki strinjajo in soglašajo, da so s tem sprejeli spremenjene splošne pogoje, tudi če niso eksplicitno seznanjeni z njimi s strani MOJ.GS (razen, kolikor gre za izjeme navedene pod št. II Splošnih pogojev). V primeru, da upravnik in/ali etažni lastniki ne soglašajo s spremembo splošnih pogojev, so dolžni v roku osmih (8) dni po prejemu obvestila o spremembi o tem obvestiti MOJ.GS s pisno izjavo, v nasprotnem primeru se šteje, da s spremembo soglašajo. V primeru, da stranka zavrne soglasje k takim spremembam, še naprej veljajo splošni pogoji, ki so veljali na dan sklenitve pogodbe, hkrati ima MOJ.GS v tem primeru pravico, da odstopi od pogodbe (razen, kolikor gre za izjeme navedene pod št. II Splošnih pogojev).

2.6. Stranka lahko kadarkoli pisno zahteva, da ji MOJ.GS pošilja obvestila po elektronski pošti, tako glede izračuna kot tudi glede splošnih in ostalih pogodbenih pogojev. V tem primeru upravnik in posamezni etažni lastniki soglašajo, da MOJ.GS njihove osebne podatke za ta namen in potrebe tudi obdeluje in jih na njihovo zahtevo tudi kadarkoli spremeni.

2.7. MOJ.GS svoje storitve opravlja za upravnika in/ali končne uporabnike oz. etažne lastnike/uporabnike posameznih objektov v večstanovanjskih stavbah in drugih stavbah z več posameznimi deli, zato je potrebno pred začetkom opravljanja obveznosti MOJ.GS, slednjemu vrniti podpisano pogodbo, ki vključuje tudi potrditev/strinjanje s splošnimi pogoji in cenikom oz. vsemi prilogami s strani etažnih lastnikov. Podpis oz. strinjanje se mora izkazati z več kot 50% deležem etažnih lastnikov, v kolikor ni z zakonom in/ali pravilnikom za veljavnost pogodbe in ostalih pogojev oz. določil predpisana drugačna večina. V primeru, da se v zvezi s stroški za ogrevanje ali pripravo tople vode, med posamezne dele stroški razdelijo drugače, je potreben dogovor o načinu delitve s 100% soglasjem, v kolikor ni z zakonom in/ali pravilnikom za veljavnost pogodbe in ostalih pogojev oz. določil predpisana drugačna večina, pri čemer morajo upravnik in etažni lastniki o tem nemudoma obvestiti MOJ.GS. Za pravilno podpisano pogodbo s strani etažnih lastnikov, pravilno navedbo lastnikov in njihovo istovetnost podpisov MOJ.GS odgovarjajo solidarno upravnik in posamezni etažni lastniki. Pod posameznim imenom in priimkov etažnega lastnika na podpisni listini k pogodbi, se mora nahajati ID znak stanovanjske enote posameznega etažnega lastnika, za pravilnost teh podatkov pa ravno tako solidarno jamčijo upravnik in etažni lastniki.

2.8. Vse spremembe na objektu, kot tudi v zvezi z etažnimi lastniki, se MOJ.GS sporočajo preko upravnika. Upravnik je MOJ.GS odgovoren za morebitno škodo, ki MOJ.GS nastane, v kolikor mu sprememb ni pravočasno javil.

2.9. Zaradi ničnosti kakšnega določila pogodbe ali splošnih pogojev niso nični tudi sami splošni pogoji oz. pogodba, če lahko obstane(jo) brez ničnega določila in če to določilo ni bilo ne pogoj ne odločilen nagib, zaradi katerega je bila pogodba sklenjena oz. splošni pogoji sprejeti. Vendar pa ostane pogodba v veljavi celo takrat, ko je bilo nično določilo zanjo pogoj ali odločilen nagib, če je namen ugotovitve ničnosti prav v tem, da bi se pogodba znebila tega določila in bi veljala brez njega. V primeru neveljavne ali neizvedljive ali neobstoječe določbe, se uporablja določba oz. določbe, ki je oz. so najbližja oz. najbližje namenu ali cilju pogodbe. V kolikor takšne določbe v splošnih določilih ali pogodbi ni, se uporabljajo ustrezne določbe zakona oz. pravilnika ali drugega podzakonskega akta, uredbe ali predpisa, v katerem se ustrezno razmerje pravno ureja.

2.10. Kolikor ni s splošnimi pogoji in določili pogodbe določeno drugače, se uporabljajo splošne določbe Energetskega zakona (EZ-1), Stanovanjskega zakona (SZ-1), Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb, Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli in Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakona o meroslovju (Zmer-1), Obligacijskega zakonika (OZ) in Stvarnopravnega zakonika (SPZ) ter vse spremembe in dopolnitve teh zakonov oz. pravilnikov ter določbe drugih zakonov oz. pravilnikov ali drugih podzakonskih aktov, uredb in predpisov, ki se nanašajo na storitve in dobave, ki jih po teh splošnih pogojih oz. pogodbah opravlja MOJ.GS. V kolikor se posamezne določbe v preje naštetih zakonih oz. drugih predpisih spremenijo tako, da so posamezne pravice za MOJ.GS urejene bolj ugodno oz. je MOJ.GS upravičen do več pravic in v kolikor so dolžnosti za upravnika in/ali etažne lastnike s temi zakoni oz. predpisi določene bolj strogo, se namesto določb splošnih pogojev uporabljajo te za MOJ.GS bolj ugodne določbe zakonov oz. drugih preje naštetih predpisov, v kolikor MOJ.GS to pravico želi uveljaviti.

II. POTROŠNIKI IN PODJETJE, POSEBNE DOLOČBE

1. Potrošniki in podjetje

1.1. Potrošnik po teh splošnih pogojih je fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti.

1.2. Podjetje po teh splošnih pogojih je pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, ne glede na njeno pravnoorganizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost. Obveznosti, ki jih ima po teh splošnih pogojih podjetje, se nanašajo tudi na zavode in druge organizacije oziroma druge fizične osebe, ki zagotavljajo potrošnikom blago in storitve.


2. Posebne določbe

2.1. Pogodbeni in splošni pogoji zavezujejo potrošnika le, če je bil pred sklenitvijo pogodbe izrecno opozorjen in seznanjen z njihovim celotnim besedilom na način, ki je razumljiv in dostopen potrošniku. Za seznanjenost s splošnimi pogoji in njihovimi spremembami s strani posameznega etažnega lastnika je soodgovoren tudi upravnik.

2.2. Šteje se, da je bil potrošnik seznanjen s celotnim besedilom splošnih pogojev, če ga je nanje MOJ.GS in/ali upravnik izrecno opozoril in če so mu bili dostopni brez težav.

2.3. Za potrošnike so spremenjeni splošni pogoji, ki so bistveni za pogodbeno razmerje, zavezujoči pod pogojem, da je potrošnik v njih pristal s pisno izjavo, pogodbo ali aneksom. V nasprotnem primeru za potrošnike veljajo tisti splošni pogoji, ki so veljali v času sklenitve pogodbe. Za podpise v tem primeru poskrbi upravnik in se glede istovetnosti podpisov smiselno uporablja točka I.2.7. teh splošnih pogojev. V primeru, v kolikor ne gre za splošne pogoje, ki bi bili bistveni za pogodbeno razmerje, se tudi za potrošnike glede sprememb splošnih pogojev uporablja določba I.2.5..

III. PREDMET POGODBE, OBVEZNOSTI MOJ.GS IN DELAVCI TER PODIZVAJALCI

1. Predmet splošnih pogojev oz. pogodbe in obveznosti MOJ.GS

1.1. MOJ.GS opravlja storitve oz. skrbi za (a ne izključno): (a) popis vseh tehničnih podatkov statičnih grelnih površin (radiatorji), ki so vgrajene pri odjemalcih toplote, (b) pravilno montažo elektronskih delilnikov stroškov ogrevanja, (c) pravilno montažo kalorimetrov, (d) da bodo vsi vgrajeni merilniki istega tipa, ki izpolnjujejo zahteve v skladu s standardom SIST EN 834 oz. SIS EN 835 (oz. druge standarde, v kolikor se standardi spremenijo in drugače dogovorijo), (e) za izdelavo odvisnega obračuna stroškov, od porabe, v skladu z veljavnim pravilnikom ter za odčitavanje, (f) pridobivanje podatkov o nastalih stroških, (g) za izmenjavo podatkov izdelanega mesečnega obračuna z dobaviteljem energije in upravnikom, (h) za dostavo preglednice izdelanega mesečnega obračuna dobavitelju energije in upravniku, v elektronski obliki in v pisni obliki posameznim odjemnim mestom oz. uporabnikom/etažnim lastnikom, v skladu z veljavnim pravilnikom in (i) za razlago obračuna upravniku in po potrebi posameznemu etažnemu lastniku.


2. Delavci

2.1. V MOJ.GS sta glede servisnih storitev in dobave blaga odgovorna direktor in od njega posebej pooblaščena oseba, ki je določena v pogodbi ali obvestilu stranki. Drugi delavci ne morejo dajati ustnih ali pisnih strokovnih ocen in/ali izjav, niti se stranka na taka mnenja, izjave, tudi če so dana, ne more zanašati oz. jih sprejemati kot strokovno veljavna in v zvezi s tem MOJ.GS ne odgovarja.

3. Podizvajalci

3.1. MOJ.GS lahko izvajanje predmeta storitve preda drugemu izvajalcu, ki ga MOJ.GS izbere sam, njegove storitve pa se vrednotijo po ceniku MOJ.GS. MOJ.GS odgovarja za osebe, ki so po njegovem naročilu delale pri prevzetem poslu, kot da bi ga bil sam opravil.

IV. OBVEZNOSTI UPRAVNIKA

1. Upravnik se med drugim zavezuje, da bo v času trajanja posamezne pogodbe MOJ.GS pravočasno sporočil vse potrebne podatke za izdelavo mesečnega obračuna. Obveznosti upravnika so urejene tudi v drugih točkah teh splošnih pogojev.

2. Ti podatki iz točke IV.1. so (a ne izključno): (a) seznam odjemalcev toplote (stanovanja - uporabniki), (b) število uporabnikov stanovanjskih enot, (c) površina ogrevalnih prostorov – stanovanjskih enot. V kolikor je za obračun poleg naštetih potreben še kakšen podatek, se upravnik zavezuje MOJ.GS posredovati tudi takšen podatek.

V. OBVEZNOSTI ETAŽNIH LASTNIKOV OZ. ODJEMALCEV

1. Odjemalci toplote/vode/tople vode oz. etažni lastniki se zavezujejo, da bodo vse spremembe v zvezi s svojim odjemom toplote v objektu pravočasno sporočili upravniku, upravnik pa MOJ.GS. Obveznosti etažnih lastnikov so urejene tudi v drugih točkah teh splošnih pogojev.

1.1. Preko upravnika se MOJ.GS sporoča sledeče (a ne izključno): (a) vsako zamenjavo odjemalca - opraviti je potrebno vmesno odčitavanje na elektronskih delilnikih oz. kalorimetrih oz. vodomerih stroškov ogrevanja, zaradi pravilne razmejitve porabe ob izdelavi mesečnega/tro-mesečnega/letnega obračuna. Stroške nosi stranka, ki se izseljuje, popis pa opravlja popisovalec v objektu. MOJ.GS spremembe zaračunava po ceniku, ki je priloga pogodbe oz. splošnih pogojev, vsakokratni veljavni cenik pa je objavljen tudi na spletni strani MOJ.GS in dostopen v poslovnih prostorih MOJ.GS, tudi v kolikor ni naveden kot priloga pogodbe ali splošnih pogojev, (b) vsako zamenjavo grelnih teles – v takem primeru je potrebno elektronski delilnik ponovno namestiti na novo grelno telo; popiše se tehnične podatke statičnega grelnega telesa (demontažo in ponovno montažo opravi usposobljena oseba MOJ.GS), MOJ.GS pa spremembe zaračunava po ceniku, ki je priloga pogodbe oz. splošnih pogojev, vsakokratni veljavni cenik pa je objavljen tudi na spletni strani MOJ.GS in dostopen v poslovnih prostorih MOJ.GS, tudi v kolikor ni naveden kot priloga pogodbe ali splošnih pogojev, in (c) vse mogoče nastale poškodbe in/ali napake na elektronskih delilnikih/kalorimetrih/vodomerih. Stroške v zvezi s popravili iz te točke plačajo odjemalci oz. posamezni etažni lastnik.

1.2. Vsak etažni lastnik je odgovoren za pravilno delovanje elektronskih delilnikov/kalorimetrov/vodomerov. V kolikor lastnik ugotovi napako na elektronskem delilniku/kalorimetru/vodomeru, mora o tem nemudoma obvestiti MOJ.GS. V kolikor je napako ugotovil MOJ.GS, slednji lastnika pozove k odpravi napake. Rok za odpravo napake je 45 dni. V tem času se vrši obračun na osnovi ogrevalne površine/števila prijavljenih oseb v stanovanjski enoti (več v točki V.1.3.) - te podatke mora na poziv MOJ.GS nemudoma dostaviti upravnik in/ali posamezni etažni lastnik, sicer odgovarjajo za škodo, nastalo MOJ.GS (isto velja za točko V.1.3.). Ob zamenjavi radiatorja, na katerem je nameščen delilnik, oziroma vgradnji dodatnih radiatorjev morajo etažni lastniki MOJ.GS sočasno zagotoviti namestitev delilnikov na te radiatorje. To morajo etažni lastniki MOJ.GS omogočiti do konca obračunskega obdobja (v primeru, ko se na objektu izvaja mesečna delitev stroškov). V kolikor se menjava radiatorja izvede osem (8) dni pred zaključkom mesečnega obračuna, se ta rok podaljša do zaključka prihodnjega meseca.

1.3. Če ugotavljanje porabniškega deleža posameznega dela stavbe zaradi objektivnih okoliščin, kot tudi iz razlogov iz točke V.1.2. teh splošnih pogojev ni mogoče, se porabniški delež določi tako, da je za ogrevanje enak deležu ogrevane površine za pripravo tople vode pa je enak deležu števila uporabnikov, v poslovnem delu pa deležu ogrevane površine.

1.4. Če ugotavljanje porabniškega deleža posameznega dela stavbe ni mogoče, ker lastnik oziroma uporabnik (a) ni zagotovil vgradnje delilnikov, (b) ni zagotovil pravilne vgradnje delilnikov, (c) ni zagotovil vgradnje delilnikov ustreznega tipa, (d) ne zagotovi odčitavanja delilnikov zaradi onemogočenega vstopa v posamezni del stavbe, (e) ne zagotovi overitve merilnika toplotne energije ali vodomera tople vode, (f) namerno poškoduje ali odstrani delilnike, (g) ne javi poškodbe delilnikov, (h) ne zagotovi popravila ali zamenjave delilnikov, (i) ravna v nasprotju z 8. členom veljavnega Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (ob zamenjavi radiatorja, na katerem je nameščen delilnik, oziroma vgradnji dodatnih radiatorjev torej ne zagotavlja sočasne namestitve delilnikov na te radiatorje in o tem predhodno ne obvesti izvajalca delitve) ali (j) izvede nedovoljen poseg v skupni sistem za ogrevanje (npr. vgradnja dodatnega grelnega telesa, vgradnja naprave za gretje sanitarne tople vode s toploto iz ogrevalnega sistema) se porabniški delež za ogrevanje oziroma pripravo tople vode določi skladno z 11. členom veljavnega Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (če torej ugotavljanje porabniškega deleža posameznega dela stavbe zaradi objektivnih okoliščin ni mogoče, se porabniški delež določi tako, da je za ogrevanje enak deležu ogrevane površine za pripravo tople vode pa je enak deležu števila uporabnikov, v poslovnem delu pa deležu ogrevane površine) in pomnoži s faktorjem 3 oz. na osnovi na relevantno obdobje veljavnega predpisa, v kolikor je za MOJ.GS bolj ugoden. Prav tako se po preteku 45 dnevnega roka iz točke V.1.2. obračun vrši na osnovi ogrevalne površine/števila prijavljenih oseb v stanovanjski enoti, pomnoženim s faktorjem 3 (oz. na podlagi drugega tedaj veljavnega predpisa, v kolikor je za MOJ.GS bolj ugoden).

1.5. Po odpravi napak se obračun zopet vrši po izkazani porabi elektronskega delilnika/kalorimetra/vodomera. Stroške popravila oz. zamenjave elektronskega delilnika/kalorimetra/vodomera v garancijskem roku nosi dobavitelj opreme, po preteku garancijskega roka pa lastnik naprave (etažni lastnik).

VI. DOBAVA IN VGRADNJA ARTIKLOV

1. Dobava artiklov

1.1. MOJ.GS je v celotnem postopku prodajalec oz. izvajalec, ni pa ne proizvajalec in ne distributer. Stranke se tako s podpisom pogodbe oz. drugega akta, s katerim izrazijo strinjanje s temi splošnimi pogoji tudi zavedajo, da dobavni roki niso odvisni od MOJ.GS, ampak od dobave njegovih dobaviteljev in proizvajalcev. V primeru njihove zamude pri dobavi, MOJ.GS ne nosi odgovornosti. Stranke od MOJ.GS vsled ugotovitev iz te točke niso upravičene zahtevati morebitne povrnitve škode, nastale z zamudo pri dobavi.

1.2. MOJ.GS strankam pogodbe ne odgovarja, v kolikor pride zaradi preobremenjenosti oz. razmer na trgu, ki onemogočajo dobavo v dogovorjenem oz. primernem roku, do zamude pri dobavi. Izrecno MOJ.GS ravno tako ne odgovarja, v kolikor mu zavezane stranke pogodbe, zahtevanih artiklov ne naročijo v primernem roku oz. iz drugih razlogov na strani upravnika in/ali posameznega etažnega lastnika in vsled tega MOJ.GS artiklov ne more dobaviti pravočasno. V kolikor MOJ.GS ni zmožen artikla dobaviti v določenem roku oz. ob spremembi dobavnega roka zaradi razmer opisanih v tej točki VI, upravnik in etažni lastniki nimajo pravice odstopiti od pogodbe.

1.3. MOJ.GS je v vsakem primeru prost odgovornosti za škodo, če dokaže, da ni mogel izpolniti svoje obveznosti oziroma da je zamudil z izpolnitvijo obveznosti zaradi okoliščin, nastalih po sklenitvi pogodbe, ki jih ni mogel preprečiti, ne odpraviti in se jim tudi ne izogniti.

2. Vgradnja artiklov

2.1. Stranke oz. posamezni etažni lastniki ter upravnik so dolžni MOJ.GS oz. njegovim zaposlenim oz. podizvajalcem zagotoviti prost dostop do servisnega montažnega mesta.

2.2. Posamezni etažni lastnik (oz. upravnik, v kolikor se servis nanaša na skupne dele stanovanjske stavbe in ima stavba upravnika) mora zaščititi oz. poskrbeti za pravilno zaščito sledečega (a ne izključno navedenega): pohodnih površin, sten, vrat, ravno tako pa primerno zaščititi tudi (a ne izključno) opremo oz. pohištvo v stanovanju (kuhinjske elemente, sedežno garnituro, omare, mize, ipd.), tepihe, ploščice in ostale elemente v stanovanju ter iz kraja opravljanja storitev odstraniti vse osebe in živali, da lahko monter nemoteno opravlja delo in poskrbeti, da osebe in živali niso na razdalji, da se lahko zaradi dela monterja poškodujejo. V kolikor stranka ne napravi te ustrezne zaščite in vsled tega pri oz. v zvezi z vgradnjo ali popravilom/servisiranjem artiklov pride do kakršnihkoli poškodb na stanovanju, pohodnih površinah, stenah, vratih, opremi oz. pohištvu v stanovanju (kuhinjskih elementih, sedežni garnituri, omarah, mizah, itd.), tepihih, ploščicah in/ali ostalih elementih v stanovanju (kot predhodno v tej točki naštetih oz. opredeljenih) ali na zdravju ali življenju oseb ali živali, MOJ.GS kljub temu, da so te poškodbe posledica njegovega ravnanja (ali ravnanja njegovih zaposlenih ali podizvajalcev) ni niti odškodninsko, niti kazensko odgovoren.

2.3. Ravno tako MOJ.GS ni niti odškodninsko, niti kazensko odgovoren v primeru, v kolikor sam oz. njegovi zaposleni oz. podizvajalci nosijo ustrezno zaščitno opremo, tj. čevlje s kapico, pa kljub temu nastane škoda na opremi oz. pohištvu v stanovanju, tepihih in ostalih elementih v stanovanju, ki so podrobno navedeni v točki VI.2.2. teh splošnih pogojev, ter na zdravju in življenju oseb ali živali.

2.4. V kolikor ni mogoč prost neoviran dostop do opreme oz. mesta vgradnje oz. premontaže ali v kolikor etažni lastnik ni poskrbel za zaščito pohodne površine, opreme oz. pohištva v stanovanju, tepihov in ostalih elementov v stanovanju (vrat, sten,… elementov, podrobneje navedenih v točki VI.2.2. teh splošnih pogojev) ter iz kraja opravljanja storitev odstranil vse osebe in živali, da lahko monter nemoteno opravlja delo, se MOJ.GS lahko odloči, da se vgradnja artiklov oz. premontaža artiklov ne izvede. V tem primeru mora etažni lastnik MOJ.GS povrniti dodatne stroške, kilometrino, urno postavko serviserja in ostalo škodo, vse po takrat veljavnem ceniku MOJ.GS.

2.5. Stroške iz naslova overjanja oz. obveznosti iz naslova Zmer-1 nosijo etažni lastniki in ne MOJ.GS, razen če se stranke pogodbe v zvezi z overjanjem oz. menjavo dogovorijo drugače. Etažni lastniki se zavedajo, da pri overjanju kalorimetrov ali vodomerov lahko pride do dodatnih stroškov, čiščenja, ipd., kar se vidi šele potem, ko se vodomere oziroma kalorimetre odmontira in nese na overitev (npr. zaradi posledic »trde vode«). Te dodatne stroške morajo nositi etažni lastniki.

2.6. Po potrebi MOJ.GS vrši kontrolo delilnikov/kalorimetrov/vodomerov in sprejemnih central, če odčitane vrednosti kažejo napako in/ali iz delilnikov/kalorimetrov/vodomerov ni bilo mogoče pridobiti podatka o porabi, kar MOJ.GS vrši po lastni presoji in oceni.

VII. CENA, PLAČILNI POGOJI IN ZAMUDA S PLAČILI

1. Cenik in plačilni pogoji

1.1. Upravnik in/ali etažni lastniki so dolžni MOJ.GS plačati vse storitve oz. dobave, ki jih je MOJ.GS opravil za njih, v skladu z vsakokratnim veljavnim cenikom MOJ.GS. Vsakokratni cenik za posamezne storitve MOJ.GS je objavljen na spletni strani MOJ.GS https://www.mt.moj.gs/cenik in dostopen v poslovnih prostorih MOJ.GS. Ta posamezni cenik velja, v kolikor se stranki s pogodbo ali drugim dogovorom ne dogovorita drugače. Tudi za cenik(e), določen(e) po pogodbi in/ali priložen(e) (posamezni) pogodbi veljajo določbe glede spremembe oz. spreminjanja cen in ostale določbe po teh Splošnih pogojih, v kolikor ni s pogodbo določeno drugače.

1.2. MOJ.GS lahko med drugim, a ne izključno spremeni ceno tudi v primerih (a) če se spremenijo nabavni stroški, (b) v kolikor se dvignejo cene življenjskih potrebščin ali (c) v skladu s posebnimi pogodbenimi določili. MOJ.GS letno oz. po potrebi večkrat letno usklajuje cene glede na cene življenjskih potrebščin, in cene skladno s tem poveča, ali sorazmerno zmanjša

1.3. Stroške storitev je upravnik in/ali etažni lastnik dolžan plačati v roku, navedenem na računu. Račun MOJ.GS izda v osmih (8) dneh po opravljeni storitvi oz. dobavi, razen če ni s pogodbo določeno drugače.

2. Zamuda s plačili

2.1. Pri zamudi plačil ali delnih plačil kakršnihkoli obveznosti upravnika in/ali etažnih lastnikov, ima MOJ.GS pravico zaračunati upravniku in/ali etažnemu lastniku zamudne obresti po zakonu, ki ureja obrestno mero zamudnih obresti. Tako določena obrestna mera zamudnih obresti se v primeru, da gre za upravnika oz. pravno osebo oz. podjetje, poveča za 50%. Za vsako plačilno zamudo je MOJ.GS upravičen poslati upravniku in etažnim lastnikom opomine in jim to zaračunati skladno z veljavnim cenikom storitev MOJ.GS oz. skladno z Zakonom o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1) oz. z ZVPot (če gre za potrošnike), v kolikor MOJ.GS za to ne postavi postavke v ceniku.

2.2. Z namenom odprave plačilne nediscipline, v primeru pogodb, sklenjenih med gospodarskimi subjekti ali med gospodarskimi subjekti in javnimi organi, kadar MOJ.GS dobavlja blago ali opravlja storitev (upnik), druga stranka pa mora izpolniti denarno obveznost (dolžnik), velja, da v kolikor je dolžnik v zamudi, je upnik za vsako terjatev od dolžnika upravičen zahtevati plačilo nadomestila stroškov izterjave. Stroški takšne izterjave znašajo 40 eurov. Stroški te izterjave se ne štejejo med izvršilne stroške, kot jih določa zakon, ki ureja postopek izvršbe. Določba te točke ne omejuje ali izključuje pravice do povračila preostanka stroškov, povezanih z izterjavo, ki jih je upnik upravičen zahtevati v skladu s pogodbo ali drugimi predpisi. V kolikor so tako stroški izvensodne izterjave za MOJ.GS višji (npr. MOJ.GS najame odvetnika ali mu v zvezi s tem nastanejo dodatni, višji stroški), je MOJ.GS upravičen zahtevati vračilo vseh stroškov, prav tako pa je MOJ.GS upravičen zahtevati povračilo vseh stroškov v primeru izvršilnega, pravdnega oz. drugega sodnega postopka. V primeru, da bi ZPreZP-1 določal višje stroške izterjave oz. se spremeni sedaj veljavni drugi odstavek 14. člena tega zakona na način, da bi bil ugodnejši za upnika, je MOJ.GS upravičen do višjih stroškov takšne izterjave oz. opominjanja. Prav tako je MOJ.GS upravičen do višjih stroškov opominjanja, v kolikor tako določi v svojem ceniku. MOJ.GS lahko s pogodbo, ki jo sklene s kom tretjim, prenese nanj svojo terjatev.

2.3. Stroški opomina, ki ga izda podjetje, v primeru zamude plačila etažnega lastnika kot potrošnika oz. pogodbene stranke, ne smejo presegati dejanskih stroškov izdelave in pošiljanja opomina, hkrati pa tudi ne višine zamudnih obresti. V primeru, da bi Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot) določal višje stroške opominjanja oz. se spremeni sedaj veljavni drugi odstavek 27.a. člena tega zakona na način, da bi bil ugodnejši za upnika, je MOJ.GS upravičen do višjih stroškov opominjanja.

VIII. DAVKI IN DRUGE DAJATVE

1. Davki

1.1. Upravnik in/ali etažni lastnik je dolžan plačati vse davke, pristojbine in dajatve kakršnekoli vrste, ki izhajajo iz sklenitve ali izpolnitve pogodbe z MOJ.GS (ki zadevajo dobavo, storitve ali drugi predmet pogodbe). Če je MOJ.GS omenjene davke, pristojbine in dajatve že vplačal, mu jih mora upravnik in/ali etažni lastnik povrniti. Upravnik in/ali etažni lastnik je dolžan poravnati tudi vse druge davčne obveznosti, ki v zvezi s pogodbo kasneje bremenijo MOJ.GS zaradi upravnih ukrepov ali spremembe predpisov.

2. Druge dajatve

2.1. Upravnik in/ali etažni lastnik nosijo tudi vse stroške uvoza, carinjenja in drugih javnih dajatev v zvezi z dobavami, v kolikor stroški niso vključeni v ceniku ali ni drugače dogovorjeno s pogodbo. V kolikor so potrebne uvozne formalnosti, jih morajo pravočasno opraviti tako, da dobavitelji lahko izvršijo dobave (če so bile dogovorjene delne dobave, vsako posamezno delno dobavo), kot je bilo dogovorjeno.

IX. Reklamacija

1. MOJ.GS pisne reklamacije sprejema na elektronski naslov mt@moj.gs in preko priporočene poštne pošiljke, s pripisom »reklamacija«.

2. Reklamacije na izdane račune in obračune

2.1. V primeru, da se upravnik in/ali posamezni etažni lastnik ne strinjajo z računom oz. zneskom računa, morajo le tega pisno zavrniti oz. nanj podati pisne pripombe v roku osmih (8) dni. Če tega ne storijo, se smatra, da se z zneskom na računu kot dolgom strinjajo.

2.2. Upravnik in/ali etažni lastnik se lahko pisno pritožijo v roku osmih (8) dni od izdelave obračuna. V primeru, da se na obračun ne pritožijo se smatra, da se z obračunom strinjajo.

2.3. V primeru napake v obračunu, se upravnik in etažni lastniki z MOJ.GS najprej prizadevajo to napako rešiti sporazumno, in sicer poda MOJ.GS predlog za rešitev napake v roku 15 dni po prejemu reklamacije s strani etažnega lastnika in/ali upravnika. Predlog lahko ob reklamaciji poda tudi etažni lastnik in/ali upravnik in MOJ.GS v istem 15 dnevnem roku na ta predlog odgovori.

3. Reklamacija na opremo

3.1. Neznatna stvarna napaka se ne upošteva. Prav tako se ne upoštevajo napake, ki so bile etažnemu lastniku in/ali upravniku znane ob sklenitvi pogodbe ali mu niso mogle ostati neznane.

3.2. Etažni lastnik in/ali upravnik kot kupec je dolžan prejeto stvar na običajen način pregledati ali jo dati v pregled, brž ko je to po normalnem teku stvari mogoče, in o očitnih napakah obvestiti MOJ.GS v osmih (8) dneh, pri gospodarskih pogodbah pa nemudoma, sicer izgubi pravico, ki mu gre iz tega naslova.

3.3. Če se potem, ko je etažni lastnik prevzel stvar, pokaže, da ima stvar kakšno napako, ki je z običajnim pregledom pri prevzemu ni bilo mogoče opaziti (skrita napaka), mora etažni lastnik in/ali upravnik obvestiti o njej MOJ.GS v osmih (8) dneh, šteto od dneva, ko je napako opazil, pri gospodarskih pogodbah pa nemudoma; sicer izgubi to pravico. MOJ.GS ne odgovarja za napake, ki se pokažejo potem, ko mine šest mesecev, odkar je bila stvar izročena, razen če je bil v pogodbi določen daljši rok.

3.4. Etažni lastnik mora v obvestilu o napaki stvari natančneje opisati napako in reklamiran izdelek dostaviti na sedež podjetja, da MOJ.GS stvar pregleda. V primeru, da etažni lastnik izrecno želi (a) popravilo izdelka na njegovem naslovu in/ali (b) popravilo izdelka izven uradnih ur, s tem nastanejo dodatni stroški po vsakokratnem ceniku MOJ.GS. Če napake niso odpravljene v skupnem roku 45 dni od dneva, ko je MOJ.GS od etažnega lastnika prejel zahtevo za odpravo napak, mora MOJ.GS brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom.

4. Reklamacija na storitve

4.1. Etažni lastnik in/ali upravnik je dolžan pregledati izvršeno delo, brž ko je to po običajnem teku stvari mogoče, in o ugotovljenih napakah nemudoma obvestiti MOJ.GS.

4.2. Če etažni lastnik in/ali upravnik na zahtevo MOJ.GS, naj pregleda in prevzame izvršeno delo, brez utemeljenega razloga tega ne stori, se šteje, da je delo prevzeto.

4.3. Po pregledu in prevzemu opravljenega dela MOJ.GS ni več odgovoren za napake, ki jih je bilo mogoče opaziti pri običajnem pregledu, razen če je zanje vedel, pa jih etažnemu lastniku in/ali upravniku ni pokazal.

4.4. Če se pozneje pokaže kakšna (skrita) napaka, ki je pri običajnem pregledu ni bilo mogoče odkriti, se etažni lastnik in/ali upravnik vseeno lahko sklicuje nanjo, s pogojem, da o njej obvesti MOJ.GS čim prej, najpozneje pa v 14 dneh, ko je bila odkrita. Po enem letu od prevzema opravljenega posla se etažni lastnik in/ali upravnik ne more več sklicevati na napake. Etažni lastnik in/ali upravnik, ki je MOJ.GS pravočasno obvestil o napakah izvršenega posla, po enem letu od tega obvestila ne more več sodno uveljavljati svoje pravice.

5. Zato da si zavaruje plačilo za svoje delo in povračilo za porabljeni material ter druge terjatve iz podjemne pogodbe, ima MOJ.GS zastavno pravico na stvareh, ki jih je izdelal ali popravil, kot tudi na drugih predmetih, ki mu jih je upravnik in/ali etažni lastnik izročil v zvezi z njegovim delom, vse dokler jih ima v posesti in dokler jih prostovoljno ne neha imeti.

6. Reklamacije iz te točke IX. MOJ.GS obravnava v roku enega (1) meseca in v tem roku tudi poda odgovor stranki.

X. GARANCIJA

1. Garancija je vsaka obveznost, ki jo podjetje prevzame do etažnega lastnika kot potrošnika in s katero se zaveže, da etažnemu lastniku brezplačno popravi ali zamenja blago, vrne kupnino ali zagotovi drugo sredstvo, kadar blago ne deluje brezhibno ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu.

1.1. Garancija dajalca garancije pravno zavezuje pod pogoji, določenimi v garancijskem listu in oglaševalskem sporočilu.

1.2. V kolikor ni s posebno pogodbo določeno drugače, velja splošna garancija, določena v garancijskem listu ali v oglaševalskem sporočilu. Zahtevki iz naslova garancije se lahko zahtevajo od proizvajalca.

1.3. Garancija v vsakem primeru ne vključuje sledečega (primeri niso navedeni izključno, ampak samo primeroma): (a) raznorazne poškodbe, ki so povzročene z nepravilno uporabo, (b) raznorazne poškodbe, ki so posledica izpostavljenosti vplivom, ki niso predvideni v garancijskih pogojih (delovanje izven predvidenih okvirov, na previsoki temperaturi, previsoki vlažnosti, kislini, ipd.), (c) čiščenja naprave (zaradi okoljskih vplivov, vodnega kamna in podobno), ipd..

XI. ODSTOP OD POGODBE IN SPREMEMBA POGODBE

1. Odstop od pogodbe

1.1. MOJ.GS lahko od pogodbe odstopi v primeru (a) kršitve posameznega ali več določil pogodbe ali teh splošnih pogojev, (b) v primeru plačilne nesposobnosti oz., v primeru podjetja, (c) insolventnosti stranke (tudi če je zgolj predlagan postopek stečaja ali prisilne poravnave) ter tudi (d) če okoliščine jasno kažejo na to, da oseba svojih obveznosti ne bo mogla poravnati, (e) če stranka ne izpolnjuje svojih obveznosti, (f) če upravnik in/ali etažni lastniki MOJ.GS ne dajejo pravilnih in resničnih podatkov, ki otežujejo izpolnitev obveznosti s strani MOJ.GS, (g) če je upravnik in/ali etažni lastnik v zamudi s plačilom oz. izpolnitvijo katerekoli obveznosti, (h) če upravnik in/ali etažni lastnik namenoma ali iz malomarnosti povzročijo nezmožnost izpolnitve pogodbe s strani MOJ.GS ali (i) če stranka zamudi dodatno postavljeni rok za izpolnitev.

1.2. Če je izpolnitev obveznosti v določenem roku bistvena sestavina pogodbe ali če iz ravnanja etažnega lastnika in/ali upravnika izhaja, da svoje obveznosti niti v dodatnem roku ne bo izpolnil, MOJ.GS lahko odstopi od pogodbe, ne da bi pustil etažnemu lastniku in/ali upravniku dodatni rok za izpolnitev. V nasprotnem primeru obdrži etažni lastnik in/ali upravnik pravico, da tudi po izteku roka izpolni svojo obveznost, MOJ.GS pa, da zahteva njeno izpolnitev. Če hoče MOJ.GS odstopiti od pogodbe, mora v tem primeru pustiti dolžniku primeren dodatni osemdnevni (8) rok za izpolnitev.

1.3. 1.3. Upravnik in etažni lastniki lahko od pogodbe odstopijo, če MOJ.GS namerno krši svoje obveznosti na način, da napačno popisuje podatke, kot je to zavezan po splošnih pogojih oz. pogodbi in ne poskrbi za montažo opreme, kot je to zavezan po splošnih pogojih oz. pogodbi, pa bi to moral, pri čemer so mu za zagotovitev oz. izpolnitev teh obveznosti upravnik in etažni lastniki dali vse potrebne podatke oz. mu omogočili vstop v etažno lastnino. V vsakem primeru morajo upravnik in etažni lastniki na izpolnitev obveznosti MOJ.GS pred odstopom od pogodbe opozoriti in mu dati primeren, vsaj petnajstdnevni (15) rok za izpolnitev obveznosti in mu izpolnitev obveznosti s podajo potrebnih podatkov oz. vstopom v etažno lastnino ter na drug, za posamezen primer primeren način, tudi pravočasno omogočiti, sicer se rok za izpolnitev obveznosti MOJ.GS ustrezno podaljša. Če pride do kršitve obveznosti s strani MOJ.GS zaradi ravnanja na strani etažnih lastnikov in/ali upravnika, za to MOJ.GS ne odgovarja in zaradi tega etažni lastniki in/ali upravnik ne morejo odstopiti od pogodbe.

2. Sprememba pogodbe

2.1. Če nastanejo po sklenitvi pogodbe okoliščine, ki otežujejo izpolnitev obveznosti ene stranke, ali če se zaradi njih ne da doseči namena pogodbe, v obeh primerih pa v tolikšni meri, da pogodba očitno ne ustreza več pričakovanjem pogodbenih strank in bi bilo po splošnem mnenju nepravično ohraniti jo v veljavi takšno, kakršna je, lahko stranka, ki ji je izpolnitev obveznosti otežena, oziroma stranka, ki zaradi spremenjenih okoliščin ne more uresničiti namena pogodbe, zahteva razvezo pogodbe.

2.2. Razveze pogodbe ni mogoče zahtevati, če bi bila morala stranka, ki se sklicuje na spremenjene okoliščine, ob sklenitvi pogodbe te okoliščine upoštevati ali če bi se jim bila lahko izognila oziroma, če bi njihove posledice lahko odklonila.

2.3. Stranka, ki zahteva razvezo pogodbe, se ne more sklicevati na spremenjene okoliščine, ki so nastale po izteku roka, določenega za izpolnitev njene obveznosti.

2.4. Pogodba se ne razveže, če druga stranka ponudi ali privoli, da se ustrezni pogodbeni pogoji pravično spremenijo.

2.5. Stranka, ki je zaradi spremenjenih okoliščin upravičena zahtevati razvezo pogodbe, mora o tem, da jo namerava zahtevati, obvestiti drugo stranko, brž ko zve, da so nastale takšne okoliščine. Če tega ni storila, odgovarja za škodo, ki jo je druga stranka imela zato, ker je o zahtevi ni pravočasno obvestila.

XII. POSLEDICE PREDČASNEGA PRENEHANJA VELJAVNOSTI POGODBE

1. MOJ.GS v primeru predčasnega prenehanja veljavnosti pogodbe ni več dolžan opravljati storitev za upravnika in/ali etažnega lastnika.

2. Ob razveljavitvi pogodbe prenehajo vse pravice in zahtevki upravnika in/ali etažnega lastnika do MOJ.GS glede izbire, garancije in ustreznosti artiklov, razen pridobljenih pravic oz. se uporabljajo posebna določila pogodbe, v kolikor ta obstajajo.

3. V primeru, da je ob prenehanju pogodbe oz. pravno poslovnega razmerja potrebna primopredaja dokumentacije, je MOJ.GS upravičen v zameno za primopredajo zahtevati povrnitev stroškov, ki bi jih s to primopredajo imel, in sicer po vsakokratnem veljavnem ceniku MOJ.GS.

XIII. ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST

1. Upravnik in etažni lastniki odškodninsko odgovarjajo za vso povzročeno škodo (premoženjsko in nepremoženjsko) nastalo MOJ.GS, tako krivdno, kot tudi objektivno, pogodbeno in nepogodbeno, posredno ali neposredno povezano s pravno poslovnim razmerjem z MOJ.GS. Poleg te škode je stranka dolžna poravnati tudi stroške, ki bi jih MOJ.GS v tem primeru imel z zahtevkom za uveljavljanje odškodnine.

2. MOJ.GS ni odgovoren za nikakršno škodo (našteto primeroma, ne izključno): (a) ki nastane stranki ali tretjim osebam v posledici uporabe blaga ali storitve, če odgovornost izhaja kot rezultat nepravilne uporabe predmeta pogodbe, (b) v kolikor pride do zamude pri dobavi ali storitvi, pa ta zamuda izhaja iz razloga na strani stranke ali tretje osebe, (c) ki je posledica nezmožnosti izpolnitve pogodbe zaradi okoliščin kot so višja sila, ukrepi državnih organov in drugi dogodki, ki jih ni mogoče preprečiti in jih ni bilo mogoče vnaprej predvideti oz. se jim izogniti oz. MOJ.GS na te okoliščine ne more vplivati kot tudi zaradi pomanjkanja surovin oz. izdelkov na trgu. V primeru zamude MOJ.GS iz razlogov, naštetih v točki (b) in (c), se rok za izvedbo storitve MOJ.GS ustrezno podaljša.

3. MOJ.GS in njegovi zaposleni ter podizvajalci upravniku oz. pravni osebi oz. podjetju odgovarjajo za škodo, ki je storjena naklepno ali iz hude malomarnosti, ne odgovarjajo pa za škodo povzročeno iz lahke malomarnosti.

XIV. POSLOVNA SKRIVNOST IN AVTORSKO DELO

1. Pogodbe, sklenjene med MOJ.GS in upravnikom in/ali etažnimi lastniki so poslovna skrivnost. Prav tako so poslovna skrivnost vsi podatki, ki jih MOJ.GS posreduje stranki pred sklenitvijo pogodbe, ki so vezani na pravno poslovno razmerje. Poslovna skrivnost so npr., a ne izključno, podatki, ki so namenjeni le točno določenim osebam, ki jih neposredno zadevajo in bi bilo njihovo razkritje lahko škodljivo za poslovanje MOJ.GS ali izvedbo projekta oziroma dela ali za poslovanje/interese naročnika storitev MOJ.GS, ali za samo osebo, na katero se ti podatki nanašajo (delavca, zunanjega izvajalca, ipd.), ali bi razkritje takega podatka osebi, ki ji ni namenjen, zanjo lahko pomenilo konkurenčno prednost, ali bi npr. lahko vplivalo na konkretno komercialno razmerje, ipd.. To so npr., a ne izključno (a) vsi osebni podatki; (b) vsi podatki o zaposlenih; (c) vsi podatki o zunanjih sodelavcih; (d) vsi podatki o podizvajalcih in ostalih osebah, ki na kakršenkoli način posredno in/ali neposredno opravljajo delo za MOJ.GS; (e) vsi podatki o naročnikih oz. strankah, dobaviteljih, kot tudi vsaka dokumentacija v zvezi z njimi; (f) analize poslovanja MOJ.GS; (g) posebne ugodnosti, ki jih nudi MOJ.GS glede dobav, storitev; (h) razvoj storitev; (i) načrti prostorov; (j) delovna navodila/metodologija in postopki ter orodja; (k) žigi oziroma štampiljke MOJ.GS in drugi pripomočki, s katerimi bi bilo mogoče ponarediti dokumente in drugo. Stranka se zavezuje ohranjati poslovne skrivnosti MOJ.GS ves čas trajanja pogodbenega razmerja in tudi po prenehanju pogodbenega oz. pravno poslovnega razmerja.

2. Upravnik in/ali posamezni etažni lastnik s potrditvijo oz. seznanitvijo s temi splošnimi določili, izrecno soglašajo, da so seznanjeni s posledicami neupoštevanja in kršitve poslovne skrivnosti kot določene s temi Splošnimi določili, Splošne Uredbe o varstvu osebnih podatkov ter določili slovenske zakonodaje in predpisov s področja varstva osebnih podatkov, med drugimi Zakona o varstvu osebnih podatkov, Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva in arhivih, Zakona o tajnih podatkih in Kazenskega zakonika ter s tem povezano odgovornostjo po pogodbi, splošnih določilih in vsakokrat veljavnih slovenskih zakonih oziroma predpisih in posamezni etažni lastnik in upravnik soglašajo, da bodo v okviru svoje civilne odgovornosti zaradi kršitev varovanja poslovne skrivnosti, zaupnih in/ali osebnih podatkov MOJ.GS - ne glede na nastalo škodo – za vsako posamezno kršitev (njegovo, ali s strani pri njem zaposlenih in/ali drugače pogodbeno in/ali drugače z njim povezanih oseb (npr. podizvajalcev, ipd.) in/ali morebitnih družbenikov upravnika in/ali z upravnikom povezanih družb) plačali MOJ.GS pogodbeno kazen v višini 5.000,00 EUR v roku 8 (osmih) dni po prejemu pisnega zahtevka. Če škoda, vključno z vsemi (pravdnimi ali kakršnimikoli drugimi) stroški, ki nastanejo MOJ.GS in/ali njegovi odgovorni osebi in/ali podizvajalcu in/ali njegovi odgovorni osebi, zaradi teh kršitev oziroma razkritja, nezakonite ali nepooblaščene oz. nedovoljene uporabe ali izrabe poslovne skrivnosti, osebnih in/ali zaupnih podatkov, preseže višino pogodbene kazni, se zavezujejo MOJ.GS plačati tudi razliko med pogodbeno kaznijo in dejansko povzročeno škodo oziroma razliko do popolne odškodnine, ravno tako v roku 8 (osmih) dni po prejemu pisnega zahtevka.

3. Ti splošni pogoji so delo Odvetniške pisarne Kobentar za stranko MOJ.GS in so avtorsko delo ter predmet avtorske zaščite. Prepovedana je vsakršna zloraba in uporaba predmetnih splošnih pogojev za tržne ali netržne namene. Za kršitev avtorskih pravic imata tako MOJ.GS kot Odvetniška pisarna Kobentar pravico uveljavljati vse pravice zaščite avtorskega dela pod civilno in kazensko odgovornostjo. Kršitev avtorskih pravic predstavlja kaznivo dejanje, prav tako veljajo splošna pravila o povzročitvi škode, če ni z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) drugače določeno. Kršilec je dolžan plačati upravičencu odškodnino v obsegu, ki se določi po splošnih pravilih o povrnitvi škode, ali v obsegu, ki je enak dogovorjenemu ali običajnemu honorarju ali nadomestilu za zakonito uporabo te vrste. Če je bila pravica iz tega zakona kršena namerno ali iz hude malomarnosti, lahko upravičenec zahteva plačilo dogovorjenega ali običajnega honorarja ali nadomestila za tovrstno uporabo, povečanega do 200%, ne glede na to, ali je zaradi kršitve pretrpel kakšno premoženjsko škodo ali ne. V kolikor bo z ZASP določena višja odškodnina oz. povračilo škode, velja ta višja odškodnina. Če je premoženjska škoda večja od civilne kazni, ima upravičenec pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine.

XV. SPREMEMBA OSEBNIH PODATKOV IN OBDELOVANJE OSEBNIH PODATKOV

1. Sprememba osebnih podatkov

1.1. Upravnik in/ali etažni lastniki morajo MOJ.GS pisno v osmih (8) dneh od spremembe sporočiti vse nove podatke, ki so pomembni za nemoteno izpolnjevanje pogodbenih določb. Taki podatki so:

  • sprememba imena in priimka oz. naziva podjetja strank pogodbe,
  • sprememba bivališča ali naslova oz. sedeža podjetja, na katerega se naslavljajo računi.

1.2. 1.2. Če upravnik in/ali etažni lastnik spremembe naslova ne sporoči ali pošte ne sprejme, MOJ.GS vrnjeno pošto šteje kot vročeno. Vsako obvestilo ali drugo pisanje, ki bi ga MOJ.GS želel vročiti upravniku in/ali etažnemu lastniku, se šteje kot pravilno vročeno, če je poslano v pisni obliki na zadnji znani naslov, ki ga ima MOJ.GS v svoji evidenci.

2. Obdelovanje osebnih podatkov

Upravnik in etažni lastniki izjavljajo, da so seznanjeni oz. se izrecno strinjajo da se njihovi osebni podatki s strani MOJ.GS obdelujejo kot tudi posredujejo tretjim osebam, vse za namene izvedbe pogodbe z MOJ.GS. V skladu z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji in evropskimi zahtevami (Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES) tako s podpisom na pogodbi oz. dogovoru upravnik in etažni lastniki izrecno dovoljujejo in pooblaščajo MOJ.GS, da za namene izvedbe pogodbe oz. drugih dogovorov, ponudb oz. drugih pravno poslovnih odnosov, MOJ.GS zbira, hrani in obdeluje osebne podatke, dokler za to obstaja interes/potreba oziroma do preklica posameznega etažnega lastnika. Osebna pravica upravnika in etažnih lastnikov je, da kadarkoli brez obrazložitve in posledic zahtevajo, da MOJ.GS dopolni, popravi, omeji uporabo ali preneha uporabljati in dokončno odstrani iz baze podatkov osebne podatke upravnika in etažnih lastnikov za namene, za katere je bilo soglasje dano. Prav tako lahko na enak način zahtevajo dostop ali ugovarjajo obdelavi svojih osebnih podatkov ter zahtevajo prenos podatkov. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica oziroma za katero se izkaže interes/potreba oziroma pravica na drugi pravni oziroma zakoniti podlagi in se lahko na zakoniti podlagi obdelujejo še naprej. Prav tako imajo možnost uveljavljanja varstva svojih pravic v zvezi z njihovimi osebnimi podatki pred nadzornim organom oz. Informacijskim pooblaščencem. Za vsa vprašanja, vezana na vsebino politike zasebnosti, je merodajna slovenska zakonodaja in določbe Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, brez sklicevanja na načela mednarodnega zasebnega prava.

XVI. REŠEVANJE SPOROV IN VELJAVNO PRAVO

1. Morebitne spore, ki bi izvirali iz te pogodbe ali v zvezi z njo, bodo MOJ.GS in upravniki in/ali etažnimi lastniki reševali sporazumno.

1.1. Če sporazumna rešitev spora ni mogoča, je stvarno in krajevno pristojno sodišče v Kranju, pri reševanju spornih vprašanj pa se uporablja slovensko pravo.

XVII. VELJAVNOST IN OBJAVA SPLOŠNIH POGOJEV

Splošni pogoji veljajo od 1 Junij 2020